Home / Web Engineering / Web Programming / Lập trình Web với PHP, MySQL trong Ubuntu

Lập trình Web với PHP, MySQL trong Ubuntu

Print Friendly, PDF & Email

Sau khi cài XAMPP xong, ngầm định PEAR cũng được cài. Để quản lý các packages đã cài chung với XAMPP, dùng lệnh pear trong /opt/lampp/bin.

Xem các lệnh cơ bản của MySQL được trình bày đơn giản, dễ hiểu và tiếp cận đầu tiên khi chưa làm việc với MySQL.

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.