Home / Tools / LaTeX / Latex for the beginners (Part 1)

Latex for the beginners (Part 1)

Print Friendly, PDF & Email


Mục đích của bài này là ghi lại cách sử dụng Latex để làm một báo cáo (report) thực tập tốt nghiệp master của tôi. Là người mới bắt đầu sử dụng Latex, tôi hiểu chúng ta cần chuẩn bị những gì để soạn thảo một báo cáo đúng chuẩn và đẹp. Cách làm các báo cáo thực tập cũng như (hoặc) bài báo khoa học (article, journal) thì tương tự.
Phần 0: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
Latex được xem như là một ngôn ngữ đánh dấu và hệ thống chuẩn bị tài liệu cho các chương trình gõ theo kiểu TeX. Nếu bạn nào đã soạn thảo một trang web thì cách làm trong LaTeX cũng tương tự như vậy. Nghĩa là thế nào:
Bạn muốn tạo một tài liệu theo chuẩn nào đó, bạn phải
Phần 1: CHUẨN BỊ
Linux
Nếu bạn dùng Linux thì những thứ sau bạn phải có:
– latex
– một editor để soạn thảo văn bản trong latex: texmaker hoặc kile, bạn cũng có thể dùng emacs
Windows
– làm sao để có bộ dịch latex
– cũng cần một editor

Tham khảo
[1] LaTeX

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.