Home / Tools / LaTeX / Cài đặt thêm gói trong Latex trên Ubuntu

Cài đặt thêm gói trong Latex trên Ubuntu

Print Friendly, PDF & Email
Trong quá trình sử dụng Latex, tôi thấy việc cài thêm các gói trong Latex không đơn giản. Sau đây là các bước hướng dẫn cài đặt:
Bước 1: Tải các file liên quan đến gói cần cài đặt (thường là các file .sty)
Bước 2: Tạo thư mục tương ứng với tên gói (chính là tên của file .sty) trong thư mục
Bước 3: Copy tất cả các file đi kèm theo gói vào thư mục vừa tạo ở trên.
Bước 4: Chạy lệnh cập nhật thư viện hệ thống TeX:
sudo mktexlsr

P/S: Một số hướng dẫn có thể yêu cầu chạy lệnh khác để cập nhật hệ thống TeX. Và lưu ý là quyền sử dụng trên Ubuntu để tạo thư mục và sao chép vào thư mục /usr. Chúng thể cũng có thể dùng phiên bản Ubuntu của MikTex để quản lý gói.

Tham khảo: http://blog.irrepupavel.com/2007/02/installing-latex-style-files-sty-on.html
comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.