Home / Tools / LaTeX / Một vài mẹo vặt với Latex

Một vài mẹo vặt với Latex

Print Friendly, PDF & Email
Đổi một trang từ portrait sang landscape
Trong quá trình chèn các bảng biểu, đôi khi nó quá khổ của một trang đứng (portrait) là định dạng ngầm định khi làm việc với Latex. Khi đó, bạn muốn chuyển trang chứa bạn sang trang nằm ngang (landscape).     Câu lệnh rất đơn giản:
\begin{landscape}
%Để nội dung ở đây, một \begin{table}\end{table} chẳng hạn
\end{landscape}

Xoay hình hoặc bảng
Chẳng hạn, tình huống bảng biểu của chúng ta nếu để đứng thì quá khổ, nhưng nếu xoay 180 độ thì nó nằm dọc với trang giấy. Khi đó, bạn dùng gói rotating và sử dụng lệnh sau:
\begin{sidewaystalbe}
\begin{tabular}
\end{tabular}
\end{sidewaystalbe}

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.