Home / Tools / LaTeX / Chỉnh hướng trang in trong Latex

Chỉnh hướng trang in trong Latex

Print Friendly, PDF & Email
In đứng (portrait) là ngầm định trong latex. Đôi khi, chúng ta muốn chuyển hướng in ngang (toàn bộ/một trang) tài liệu thì việc biết cách chỉnh thật sự có cần thiết. Ví dụ bạn cần đưa một hình hoặc bảng với khổ quá lớn, đành phải chuyển trang đó sang in ngang để có thể chứa toàn bộ nội dung của hình (bảng).

http://texblog.wordpress.com/2007/11/10/landscape-in-latex/

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.