Home / Java Techs / Java / Architect Enterprise Applications with Java EE

Architect Enterprise Applications with Java EE

Print Friendly, PDF & Email

Tự nhiên hôm nay lại nhớ đến khóa học về lập trình ứng dụng máy chủ và phân tán thời còn học thạc sĩ ở PUF. Hồi đó, lập trình java cũng không đến nổi tệ. Lâu lắm rồi không đụng đến mấy loại này, design pattern quến bén hết rồi. Giờ cấu hình jdk1.7 để chạy trên Ubuntu, hỡi ôi một thời còn đâu. Ngó nghiêng thấy các course về phát triển ứng dụng loại này khá đắt tiền đấy.

  1. Anh Oracle cung cấp course này.
  2. Miễn phí trên youtube.
comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.