Home / Tools / LaTeX / Chèn tài liệu tham khảo trong Latex

Chèn tài liệu tham khảo trong Latex

Print Friendly, PDF & Email

Có 2 cách để làm việc này:

Cách 1: Chèn trực tiếp các tài liệu tham khảo vào ngay văn bản tex với các bibitem

  • Chọn vị trí chèn danh mục tài liệu tham khảo, sau đó đặt một cụm lênh sau
  •  {5} là kiểu trình bày tài liệu tham khảo
  • Ở giữa, chèn bao nhiêu tùy thích các tài liệu tham khảo

Cách 2: Liên kết đến một tập tin .bib

Trước end{document}, bạn đặt nhóm lệnh sau:

 

  • plain: kiểu định dạng tài liệu tham khảo, ngoài ra còn có natbib, plainnat,…
  • sample1, sample2,…, samplen: các tập tin .bib

 

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.