Terms

Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến Công nghệ sinh học mà không đi sâu vào chi tiết. Khó lắm đấy nhé!

Glycolysis and Respiration

Overview of Cellular Respiration

http://www.chemicalformula.org/glucose http://homepages.ius.edu/GKIRCHNE/Glycolysis.htm

Read More »

Membrane

http://4.bp.blogspot.com/_DZH2cmCoois/TB9_uOC6CYI/AAAAAAAAKqI/ghwQO889VpE/s1600/figure+1-14.jpg

http://covoiturage.univ-mrs.fr/upload/p247/fonction_mb_pl.pdf http://ead.univ-angers.fr/~jaspard/Page2/COURS/3CoursdeBiochSTRUCT/7Transports/1Transports.htm http://mpronovost.ep.profweb.qc.ca/BIONP1/bionp1_membrane.html

Read More »

DNA

http://www.forbes.com/sites/daviddisalvo/2011/11/22/whats-your-dna-worth/

  http://www.dnaftb.org/

Read More »

Genes

http://ghr.nlm.nih.gov/handbook Genes, which are made up of DNA, act as instructions to make molecules called proteins.

Read More »

What is Biology

http://www.ntnu.edu/biology/what_is_biology http://www.kwantlen.ca/science/biology/what_is_biology.html http://www.wisegeek.org/what-is-biology.htm#slideshow http://en.wikipedia.org/wiki/Biology

Read More »

Thuật ngữ “novel drug targets” là gì?

Tôi không biết thuật ngữ này nghĩa là gì mặc dù đã đọc và gặp nó nhiều lần trong các bài báo.

Read More »

Meaning of metabolites in metabolism

Trong phần này, tôi muốn cắt nghĩa một số metabolite phổ biến trong metabolism. Metabolite Meaning/Explaination OAA OxAloAcetate AcCoA Acetyl CoenzymeA is an essential participant in a vast range of primary and secondary biochemical pathways that supply the core building ...

Read More »

Thuật ngữ trong Bioinformatics (Phần 2)

Elementary Flux Mode: An elementary flux mode is a minimal set of enzymes that could operate at steady state, with all the irreversible reactions used in the appropriate direction (Schuster et al., 2000). Kiểu luồng  cơ sở (EFM) là một tập cực ...

Read More »

Thuật ngữ trong Bioinformatics (Phần 1)

Cell: là đơn vị chức năng cơ bản nhất của sự sống do nhà khoa học Robert Hooke (18 July 1635 – 3 March 1703, một tiến sĩ trong lĩnh vực tự nhiên) nghĩ ra và sử dụng lần đầu tiên. Nó ...

Read More »

Reactions and Enzymes (Phản ứng và Xúc tác)

Anabolism is the total series of chemical reactions involved in synthesis of organic compounds. Anabolism là một loạt các phản ứng hóa học (chu trình) liên quan đến việc tổng hợp các hợp chất hữu cơ. Catabolism is the series ...

Read More »