Home / Computer Science

Computer Science

Computer Science is a discipline studying how a computer works and how to operates it.

What exactly is RESTful programming?

Basic operations of RESTful architecture

We have heard a lot of people talking about RESTful services. In order to explain it in the simplest way, we think it is a difficult task. This post aims at showing its most basic features and how it works. ...

Read More »

Read and write with file csv in Python

Một ví dụ về file CSV

(Tiếng Việt) Nhiều phần mềm bảng tính có thể mở được định dạng dữ liệu csv. Trong quá trình đưa kết quả ra màn hình, nhiều giá trị muốn được giữ lại và lưu trong file để tiện sử dụng về sau.

Read More »

How to implement an array with string index

Associative Array

I had shown you how to implement an array with string based index in Python programming language in the previous post. In this post, I will explain the same problem but the programming language for the implementation is C++. The ...

Read More »

How many CPU cores does your computer have?

Xem thông tin hoạt động của CPU và Bộ nhớ trên Ubuntu

http://www.howtogeek.com/howto/ubuntu/display-number-of-processors-on-linux/ http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/find-number-of-cores-in-my-processor-772925/ http://askubuntu.com/questions/257248/how-can-i-see-how-many-processor-cores-are-working http://www.cyberciti.biz/faq/linux-get-number-of-cpus-core-command/

Read More »

How cache memory works

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Read More »

What is cache?

memory relationships

Bạn đã bao giờ từng đặt câu hỏi, đại loại như “Cache là cái gì? Hoạt động của cache như thế nào?”. Trong bài viết này tôi muốn giới thiệu một thuật ngữ được nhắc nhiều trong hoạt động máy ...

Read More »

Tìm hiểu bộ nhớ Cache

Bô nhớ cache – còn được gọi là bộ nhớ kí ức. Nói thêm từ cache là một thuật ngữ dùng trong máy tính, thường chúng ta dùng nguyên chữ cache trong cụm từ “bộ nhớ cache” mà không cần ...

Read More »

Array, List, etc. with String Indices

(Tiếng Việt) Trong lập trình, chúng ta cũng hay gặp nhiều trường hợp phải tạo một danh mục mà index của nó là các chuỗi kí tự. Có một khái niệm để mô tả loại đối tượng này, thường gọi là HashMap hay HashTable.

Read More »

Counting how many times each string appears in a list

To count how many times a word appearing in a list of words, we can do as follows:

Read More »

Introduction of Petri Net

Bài này giới thiệu chung về Petri nets. Đó là một loại đồ thị có hướng đặc biệt gồm 6 thành phần cấu tạo. P: set of places T: set of transitions F: set of arcs W: weight function M_o: ...

Read More »