Home / Computer Science / Data Structures

Data Structures

Read and write with file csv in Python

Một ví dụ về file CSV

(Tiếng Việt) Nhiều phần mềm bảng tính có thể mở được định dạng dữ liệu csv. Trong quá trình đưa kết quả ra màn hình, nhiều giá trị muốn được giữ lại và lưu trong file để tiện sử dụng về sau.

Read More »

How to implement an array with string index

Associative Array

  How to implement an array with string index  

Read More »

Array, List, etc. with String Indices

associativemaps02

(Tiếng Việt) Trong lập trình, chúng ta cũng hay gặp nhiều trường hợp phải tạo một danh mục mà index của nó là các chuỗi kí tự. Có một khái niệm để mô tả loại đối tượng này, thường gọi là HashMap hay HashTable.

Read More »

Counting how many times each string appears in a list

CounterPython

To count how many times a word appearing in a list of words, we can do as follows:

Read More »

Count the times a word appears in a given string

wordcount

(Tiếng Việt) Làm thế nào đếm xem một "word" xuất hiện bao nhiêu lần trong một "string" cho trước. Cách đơn giản nhất nhiều người biết: tách chuỗi thành từng từ và so sánh chúng với từ cần tìm.

Read More »

SQL Server 2005

What’s the difference between char,nvarchar,ntext and nvarchar(max) ? (SQL2005)Connection Strings for SQL Server 2005 More detailed about data types in SQL

Read More »