Home / Programming / Programming Languages (page 3)

Programming Languages

Ngôn ngữ lập trình

Slime and Emacs

Slime là công cụ để bạn giao tiếp SBCL với Emacs. Cách thoát hoàn hảo slime khỏi emacshttp://stackoverflow.com/questions/2337573/how-to-gracefully-exit-slime-and-emacs

Read More »

Hàm trả về tham chiếu trong C++

Những thứ lặt vặt liên quan đến việc xây dựng một hàm trong C++ để trả về một tham chiếu. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z0c3dx2s%28VS.80%29.aspx http://www.learncpp.com/cpp-tutorial/74a-returning-values-by-value-reference-and-address/ http://www.functionx.com/cpp/examples/returnreference.htm http://www-cs-students.stanford.edu/~sjac/c-to-cpp-info/references

Read More »

Working with array in the programming language C++

Trong C++, bạn có thể khai báo mảng một chiều như sau: [crayon-5b2c201ee4bb2228202612/] Đối với hai trường hợp này cần khởi tạo, chúng ta có thể làm như sau: [crayon-5b2c201ee4bbd440438188/]

Read More »

Can we modify class definition dynamically in Java?

  http://www.coderanch.com/t/516577/java/java/we-modify-class-definition-dynamicallly

Read More »

Using Python for scientific and engineering software development

Python Programming

Thực sự nhìn nhận vấn đề, Python được khá nhiều nhà khoa học không chuyên về máy tính sử dụng. Bản thân là người trong nghề, tôi cảm nhận Python chứa những tiện dụng mà rất ít ngôn ngữ lập ...

Read More »

Parsing C++ Command-Line Arguments

Microsoft Specific Microsoft C/C++ startup code uses the following rules when interpreting arguments given on the operating system command line: Arguments are delimited by white space, which is either a space or a tab. The caret character (^) is not ...

Read More »

New Features in C# 4.0

New Features in C# http://soumya.wordpress.com/2009/06/12/new-features-in-c-part-iii-c-4-0/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb383815.aspx http://www.dotcominfoway.com/blog/new-features-of-c-4-0 http://www.codeproject.com/KB/cs/CSharp4Features.aspx http://code.msdn.microsoft.com/cs2010samples http://techblog.julianhidalgo.com/2009/02/09/the-new-features-in-csharp4/

Read More »

Interaction with Mouse in OpenGL (Part 2)

Translation in OpenGL

In fact, transformations are relative to the object. You need to keep track of your transforms and move things as appropriate for the current state of the model view matrix. Everything is relative, so it doesn’t really make sense to ...

Read More »

Interaction with Mouse in OpenGL (Part 1)

Select Object using Mouse

Cytoscape Selection Objects (www.3dkingdoms.com) BioLayout Express 3D, click here to get more details of BioLayoutJava Interactive Graph Drawing is an open source for drawing interactive graph drawing on the WWW, inspired by Arthur van Hoff’s early GraphLayout Java demonstration applet. ...

Read More »

Python Programming for Beginners

Python Programming

(Tiếng Việt) Để bắt đầu lập trình với Python, bạn nên đọc nhanh bài báo sau được đăng trên tạp chí Linux Python Programming for Beginners. Một số tài nguyên tham khảo có thể giúp học Python như sau:

Read More »