Home / Java Techs / Java

Java

The programming language Java

How to run JAR packaged applications

java -cp YourApp.jar YourClass

A few questions can be questioned when someone wants to learn Java programming. For example, how is its independent on working environment? How can we create a standalone program? How to run a Java program? etc. This post will answer ...

Read More »

Architect Enterprise Applications with Java EE

Tự nhiên hôm nay lại nhớ đến khóa học về lập trình ứng dụng máy chủ và phân tán thời còn học thạc sĩ ở PUF. Hồi đó, lập trình java cũng không đến nổi tệ. Lâu lắm rồi không ...

Read More »

Can we modify class definition dynamicallly in Java?

http://www.coderanch.com/t/516577/java/java/we-modify-class-definition-dynamicallly

Read More »

Java Programming Language

Java Oracle 8

Ngôn ngữ lập trình Java là một ngôn ngữ bậc cao có những đặc điểm được minh họa bởi những từ đặc biệt sử dụng rộng rãi (buzzword) sau: Simple Architecture neutral Object oriented Portable Distributed High performance Multithreaded Robust ...

Read More »