Home / Software Engineering

Software Engineering

Software Engineering | Công nghệ phần mềm | Genie Logiciel

How to create an Executable Jar File

How to create an executable jar file

In Java programming, it is common to combine several classes in one .jar (“java archive”) file.  Library classes are released in this fashion which these classes are packed into a single jar file so that it can be used flexible ...

Read More »

How to upload a new project to a remote Git repository

The result of running the command git remote -v

I often forget how to upload a new project to a remote Git repository because that is rarely done. Thus I need to summarise essential steps of this operation in my blog so that I could have look it back. ...

Read More »

What is cache?

memory relationships

Bạn đã bao giờ từng đặt câu hỏi, đại loại như “Cache là cái gì? Hoạt động của cache như thế nào?”. Trong bài viết này tôi muốn giới thiệu một thuật ngữ được nhắc nhiều trong hoạt động máy ...

Read More »

97 Things Every Project Manager Should Know

97 Things Every Project Manager Should Know

Cuốn sách này giới thiệu các mẹo cơ bản một người làm quản lí dự án nên lưu ý.

Read More »

Mã hóa md5

Cách đây mấy hôm, tình cờ tôi vào khu vực quản trị của một website nhưng quên bén password của anh admin. Loay hoay hoài mà không cách nào nhớ. Có một đứa em nó bảo là sửa lại password ...

Read More »

Using Doxygen

Doxygen example

As one of the robust tools for documentation from comments in source files, doxygen has done well the problem of generation of documentations in generally.

Read More »

Tìm hiểu về make file

Tham khảo:[1] http://sources.redhat.com/autobook/autobook/autobook.html, accessed 2/2/2012[2] Unix Makefile, http://www.tutorialspoint.com/makefile/index.htm, accessed 2/3/2012

Read More »

Biên dịch chương trình C/C++ tự động bằng việc tạo makefile

Đây là một bài viết khá hoàn chỉnh và lý thú. Qua bài này và một số tham khảo khác trên mạng, tạm copy cách làm như sau: Preface Compiling a program made of one source file is easy. Compiling ...

Read More »

Understanding Client Server Architecture

Web Application Architechture – Client / Server Architecture

Client Server Architecture (CSA) is used for building systems where functions are placed several different devices. So how do these devices work each other? How does they benchmark the performance? This post presents an overview of a CSA and introduces ...

Read More »

Multi-tier Web Application using ASP.NET

A Multi-tier Web Application includes 4 layers: Web Layer (Presentation Layer) Business Rules Layer Data Access Layer From the post in [1], the author based on the Microsoft Architecture exams and has a conclusion that Multi-Tiers are either physical or ...

Read More »