Accueil / Programmation

Programmation

(English) Simple steps to log messages in Java programs using Log4j

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain.

Lire la suite...

Exécution d’un serveur HTTP simple

A demonstration of http server in Python

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien et Anglais Américain.

Lire la suite...

Mesurer le temps d’exécution d’une routine en Python

Compute the running time of your program in Python

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien et Anglais Américain.

Lire la suite...

Delete columns in numpy.array

delete columns in matrix with numpy.array

[crayon-5add8fb2f0594060794538/] output: array([[ 0, 1, 2, 3], [12, 13, 14, 15]]) [crayon-5add8fb2f05a4963646488/] output: array([[ 0, 3], [ 4, 7], [ 8, 11], [12, 15]]) Solution was found here: http://stackoverflow.com/questions/1642730/how-to-delete-columns-in-numpy-array

Lire la suite...

Select column from a matrix

Select columns in matrix with numpy.array

[crayon-5add8fb2f0fc7859875681/] Result: [2, 20, 200] Found it here: http://www.gossamer-threads.com/lists/python/python/770606

Lire la suite...

Lire et écrire avec fichier csv dans Python

Một ví dụ về file CSV

(Tiếng Việt) Nhiều phần mềm bảng tính có thể mở được định dạng dữ liệu csv. Trong quá trình đưa kết quả ra màn hình, nhiều giá trị muốn được giữ lại và lưu trong file để tiện sử dụng về sau.

Lire la suite...

How to implement an array with string index

Associative Array

    How to implement an array with string index

Lire la suite...

Sự ra đời của lập trình hướng đối tượng

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cung cấp cho người lập trình 3 đặc điểm chính mạnh cơ bản với mục đích cải tiến và đơn giản hóa việc thiết kế phần mềm. Đó là: encapsulation, inheritance, và polymorphism ...

Lire la suite...

Array, List, etc avec cordes Indices

(Tiếng Việt) Trong lập trình, chúng ta cũng hay gặp nhiều trường hợp phải tạo một danh mục mà index của nó là các chuỗi kí tự. Có một khái niệm để mô tả loại đối tượng này, thường gọi là HashMap hay HashTable.

Lire la suite...

Compter combien de fois chaque chaîne apparaît dans une liste

Pour compter combien de fois chaque chaîne apparaît dans une liste

Lire la suite...