Python

Exécution d’un serveur HTTP simple

A demonstration of http server in Python

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien et Anglais Américain.

Lire la suite...

Mesurer le temps d’exécution d’une routine en Python

Compute the running time of your program in Python

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien et Anglais Américain.

Lire la suite...

Delete columns in numpy.array

delete columns in matrix with numpy.array

[crayon-5a8fcf95745f9118473769/] output: array([[ 0, 1, 2, 3], [12, 13, 14, 15]]) [crayon-5a8fcf957460e689434028/] output: array([[ 0, 3], [ 4, 7], [ 8, 11], [12, 15]]) Solution was found here: http://stackoverflow.com/questions/1642730/how-to-delete-columns-in-numpy-array

Lire la suite...

Select column from a matrix

Select columns in matrix with numpy.array

[crayon-5a8fcf95752ec738827211/] Result: [2, 20, 200] Found it here: http://www.gossamer-threads.com/lists/python/python/770606

Lire la suite...

Lire et écrire avec fichier csv dans Python

Một ví dụ về file CSV

(Tiếng Việt) Nhiều phần mềm bảng tính có thể mở được định dạng dữ liệu csv. Trong quá trình đưa kết quả ra màn hình, nhiều giá trị muốn được giữ lại và lưu trong file để tiện sử dụng về sau.

Lire la suite...

Array, List, etc avec cordes Indices

(Tiếng Việt) Trong lập trình, chúng ta cũng hay gặp nhiều trường hợp phải tạo một danh mục mà index của nó là các chuỗi kí tự. Có một khái niệm để mô tả loại đối tượng này, thường gọi là HashMap hay HashTable.

Lire la suite...

Compter combien de fois chaque chaîne apparaît dans une liste

Pour compter combien de fois chaque chaîne apparaît dans une liste

Lire la suite...

An Introduction to Multiprocessing in Python

Parallel Programming Model

Multiprocessing with Python http://toastdriven.com/blog/2008/nov/11/brief-introduction-multiprocessing/

Lire la suite...

Comptez le nombre de fois un mot apparaît dans une chaîne

(Tiếng Việt) Làm thế nào đếm xem một "word" xuất hiện bao nhiêu lần trong một "string" cho trước. Cách đơn giản nhất nhiều người biết: tách chuỗi thành từng từ và so sánh chúng với từ cần tìm.

Lire la suite...

Tài liệu tham khảo lập trình với Python

Python Programming

Désolé, cet article est seulement disponible en Vietnamien.

Lire la suite...