Home / Tag Archives: R

Tag Archives: R

Guide to installation packages in R using RStudio

Hộp đối thoại để install packages in RStudio

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Read More »

How to make a progress bar in R

Progress Bar

How to make a progress bar in R http://blog.revolutionanalytics.com/2009/03/how-to-make-a-progress-bar-in-r.html http://ryouready.wordpress.com/2009/03/16/r-monitor-function-progress-with-a-progress-bar/ http://ryouready.wordpress.com/2010/01/11/progress-bars-in-r-part-ii-a-wrapper-for-apply-functions/ http://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/utils/html/txtProgressBar.html http://www.programmingr.com/content/progress-bars-in-r-using-winprogressbar/ http://cran.r-project.org/web/packages/plyr/plyr.pdf http://svitsrv25.epfl.ch/R-doc/library/plyr/html/create-progress-bar-4d.html http://www.r-bloggers.com/r-monitoring-the-function-progress-with-a-progress-bar/

Read More »

Cluster Analysis in R

R has an amazing variety of functions for cluster analysis. In this section, I will describe three of the many approaches: hierarchical agglomeration  partitioning, and model based. While there are no best solutions for the problem of determining the number of clusters to extract, several ...

Read More »

Xuất dữ liệu ra file csv trong R

Sau nhiều lần tính toán cho các file dữ liệu khác nhau, mỗi lần thực hiện thao tác, tôi lại thay đổi tên file và lặp lại các bước tương tự. Đành rằng tôi đã gói gọn các bước vào ...

Read More »

Phân tích và hình ảnh hóa mạng phức hợp sử dụng igraph

Thực sự tôi không biết phải dùng từ tiếng Việt nào cho hợp lý với từ chuyên ngành “visualisation”. Tôi dùng tạm cụm từ “hình ảnh hóa” để nói lên chức năng của nó. Nội dung bài viết này xoay ...

Read More »

Phân tích mạng dùng R với gói igraph: Cài đặt với R

CÀI ĐẶT IGRAPH VỚI R Phần này trình bày cách cài đặt igraph như là một gói trong R. Cách dễ nhất có lẽ là dùng lệnh install.packages() của R. Lệnh này sẽ tải nguồn của gói nhị phân thích ...

Read More »

Network Analysis in R with the package igraph: Introduction

igraph with Network Analysis

GIỚI THIỆU igraph là gói phần mềm mã nguồn mở dùng để tạo và xử lý đồ thị có hướng và vô hướng. Nó cài đặt hầu hết các bài toán cơ bản của lý thuyết đồ thị như minimum spanning trees, ...

Read More »