Home / Web Engineering / Installing PHP5, MySQL and Apache on Ubuntu

Installing PHP5, MySQL and Apache on Ubuntu

Print Friendly, PDF & Email

Để lập trình web sử dụng PHP và MySQL trên Ubuntu, chúng ta nên sử dụng XAMPP. Xem trên trang này, chúng ta sẽ biết cách cài đặt. Khá đơn giản vì chúng ta chỉ cần cài gói XAMPP dành cho Linux nên việc cấu hình còn lại chỉ là sử dụng xampp như thế nào cho đúng.

Tuy nhiên, ngoài những bước kiểm tra như trong các trang cài đặt, chúng ta cần kiểm tra thêm một vài thứ như sau:

Rõ ràng, nếu chúng ta đã cài đặt XAMPP thì không cần thiết phải cài đặt riêng từng gói như PHP, MySQL hay Apache… Vì thế, từ bất kỳ vị trí nào ngoài /opt/lampp/bin, chúng ta gõ mysql -u root -p (sau đó yêu cầu password) thì có nghĩa là trên máy bạn đã có mysql.

Có vấn đề tôi gặp phải là:

  1. Tôi cài và dùng MySQL Query Browser và MySQL Administrator, mỗi khi khởi đội một trong hai chương trình này đều yêu cầu cung cấp Username và Password.
  2. Cấu hình phpmyadmin: mỗi lần đăng nhập hay hỏi mật khẩu. Lỗi cũng giống như trường hợp 3.
  3. Chạy mysql từ console, không cho root đăng nhập. Lỗi: ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO)
Các tình huống lỗi hay gặp:
Lỗi 01:
mysqladmin: connect to server at ‘localhost’ failed
error: ‘Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ (2)’
Check that mysqld is running and that the socket: ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ exists!


Xem cách giải quyết tình huống 1
Lỗi 02:
honey@honey:~$ mysqladmin create test
mysqladmin: connect to server at ‘localhost’ failed
error: ‘Access denied for user ‘honey’@’localhost’ (using password: NO)’

Xem cách giải quyết tình huống 2,3
Giải quyết tình huống 1:

Hay báo lỗi là không khởi động được file mysqld.sock. Thế thì:
– Tạo thư mục mysqld: sudo mkdir /var/run/mysqld
– Chuyển đến thư mục trên: cd /var/run/mysqld
– Tạo một shortcut: sudo ln -s /opt/lampp/var/mysql/mysql.sock mysqld.sock
Giải quyết tình huống 2:
Cứ theo hướng dẫn và chỉnh sửa như sau:

This is What I did, assuming mysql server is already running 

and setup ok. 

edited the file /etc/my.cnf 

at the [mysqld] section

added this line: 

skip-grant-tables 

and restarted the server …. 

That worked great!!!

Giải quyết tình huống 3:
Nếu đã giải quyết tình huống 2 xong thì 3 ok. Hướng dẫn đầy đủ nhất xem trên trang này.
+================================================================+
SAU ĐÂY LÀ CÁC LỆNH ĐẦU TIÊN DÙNG TRÊN MYSQL
1. Tạo database:
a. Dùng: mysqladmin create Tên_CSDL
b. Đăng nhập vào mysql: mysql -u root (hoặc user khác có quyền tạo database) -p –> enter, sau đó nhập mật khẩu.
mysql>create database tasks;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
2. Sửa mật khẩu user: xem trang này đầy đủ hơn.
===================================================================
Tham khảo:

Shared via AddThis

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.