Home / Computer Science / Data Structures

Data Structures

How to loop a dictionary in Python

Dictionary is one of the most widely used data structures in programming, especially with Python. To understand how to loop on it, extract its keys as well as retrieve all its values are important for any programmer. In this post, ...

Read More »

ArrayList in Java

ArrayList class implements List interface and it is based on Array data structure. It is widely used because of the functionality and flexibility that it offers. Most of the developers choose ArrayList instead of Array as it is considered as ...

Read More »

Read and write with file csv in Python

Một ví dụ về file CSV

(Tiếng Việt) Nhiều phần mềm bảng tính có thể mở được định dạng dữ liệu csv. Trong quá trình đưa kết quả ra màn hình, nhiều giá trị muốn được giữ lại và lưu trong file để tiện sử dụng về sau.

Read More »

How to implement an array with string index

Associative Array

I had shown you how to implement an array with string based index in Python programming language in the previous post. In this post, I will explain the same problem but the programming language for the implementation is C++. The ...

Read More »

Array, List, etc. with String Indices

(Tiếng Việt) Trong lập trình, chúng ta cũng hay gặp nhiều trường hợp phải tạo một danh mục mà index của nó là các chuỗi kí tự. Có một khái niệm để mô tả loại đối tượng này, thường gọi là HashMap hay HashTable.

Read More »

Counting how many times each string appears in a list

To count how many times a word appearing in a list of words, we can do as follows:

Read More »

Count the times a word appears in a given string

(Tiếng Việt) Làm thế nào đếm xem một "word" xuất hiện bao nhiêu lần trong một "string" cho trước. Cách đơn giản nhất nhiều người biết: tách chuỗi thành từng từ và so sánh chúng với từ cần tìm.

Read More »

SQL Server 2005

What’s the difference between char,nvarchar,ntext and nvarchar(max) ? (SQL2005)Connection Strings for SQL Server 2005 More detailed about data types in SQL

Read More »