Programming References with Microsoft Technology

Print Friendly, PDF & Email

If you’re a Microsoft hacking, I think you’re not strange at Microsoft Developer Network. Trên đó, bạn có thể tải các bộ công cụ phát triển chuẩn (SDK), nhiều thư…

ASP.NET: Drop Down List Control

Print Friendly, PDF & Email

Thường thường chúng ta muốn điền dữ liệu cho các hộp danh sách (drop down list) khi form vừa nạp (môi trường web và desktop). Rõ ràng chúng ta chỉ…

New Features in C# 4.0

Print Friendly, PDF & Email

New Features in C# New Features in C# Part III (C# 4.0) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb383815.aspx http://www.dotcominfoway.com/blog/new-features-of-c-4-0 http://www.codeproject.com/KB/cs/CSharp4Features.aspx http://code.msdn.microsoft.com/cs2010samples http://techblog.julianhidalgo.com/2009/02/09/the-new-features-in-csharp4/

SQL Server 2005

Print Friendly, PDF & Email

What’s the difference between char,nvarchar,ntext and nvarchar(max) ? (SQL2005)Connection Strings for SQL Server 2005 More detailed about data types in SQL

LINQ TO SQL for newbies

Print Friendly, PDF & Email

A Beginners Guide to use LINQ to SQL within ASP.NET in Visual Studio 2008 and CSharp(C#)Querying LINQ to SQL: Basics

GridView Control

Print Friendly, PDF & Email

Introducing ASP.NET 2.0: GridView Control GridView Examples for ASP.NET 2.0: Editing the Underlying Data in a GridView Allowing Users to Edit Rows in a GridView Control Integrating Asp.Net Validation Controls…

Play media files in ASP.NET

Print Friendly, PDF & Email

http://ramcrishna.blogspot.com/2008/09/playing-videos-like-youtube-and.htmlhttp://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/scottlysle/CsharpWebVideo04212007133218PM/CsharpWebVideo.aspxhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb324497%28VS.85%29.aspx#dx_avp_playing_a_video_filehttp://www.aspsnippets.com/Articles/Media-Player-Contol-using-Silverlight-and-ASP.Net.aspxhttp://www.beansoftware.com/ASP.NET-Tutorials/Play-Flash-Video.aspxhttp://www.codeproject.com/KB/custom-controls/AspNetFlashMovieControl.aspx

Multi-tier Web Application using ASP.NET

Print Friendly, PDF & Email

A Multi-tier Web Application includes 4 layers: Web Layer (Presentation Layer) Business Rules Layer Data Access Layer From the post in [1], the author based on the Microsoft Architecture exams…

ASP.NET Books

Print Friendly, PDF & Email

ASP.NET 3.5 Unleashed ASP.NET 3.5 Social Networking ASP.NET.3.5.Website.Programming.Problem.Design.Solution Beginning Ajax with ASP.NET

Tìm hiểu Kiến trúc MVC với ASP.NET

Print Friendly, PDF & Email

Như chúng ta biết, MVC là một kiến trúc ứng dụng được sử dụng phổ biến. Với một lập trình viên, biết MVC sẽ giúp ích nhiều trong việc tạo…