Home / Operating System / Terminal

Terminal

Create shortcuts for commands in Linux

How to use 'alias'

http://community.linuxmint.com/tutorial/view/891

Read More »

How To Find Similar Lines Between Two Text Files In Linux

comm command to find similar lines between two files in Linux/Ubuntu

Those working in Unix environment must be aware of the requirement to find common lines between two Unix files. In this article, I want to introduce you a solution of this problem. For our example, I have taken two files ...

Read More »

Using the find command in Linux

Files and folders can be found in many different ways regardless of operating systems. In Linux, it equips the find command to do search for files. Many users use the find command with just the basic parameters. They get the ...

Read More »

Quản lý user trên Ubuntu qua terminal

Mặc dù đã cảm thấy ưng ý với Dropbox về việc đồng bộ dữ liệu nhưng ghét một nỗi là nếu Dropbox nằm trên hai thư mục khác nhau của hai máy tính thì một số chương trình sẽ phát ...

Read More »

Tips tricks with the terminal in Ubuntu [Phần 2]

Lệnh grep, egrep (extend grep) http://www.cyberciti.biz/faq/howto-use-grep-command-in-linux-unix/http://www.debian-administration.org/articles/460 Bật cửa sổ chỉnh sửa thông tin các thiết bị kết nốinm-connection-editor Lệnh chmod, chownMuốn set quyền thao tác lên một thư mục (hay tập tin) cho một người dùng nào đó, chúng ta ...

Read More »

Tips tricks with the terminal in Ubuntu [Phần 1]

In ấnLệnh lpr là sử dụng để in tài liệu trong môi trường Linux do gói CUPS cung cấp. Đây là toàn bộ hướng dẫn. Bên dưới chỉ tóm tắt các lệnh phổ biến hay dùng. Để xem danh sách ...

Read More »