Ubuntu

Apache could not reliably determine the servers fully qualified domain name using 127.0.1.1 for server name error

Apache2 with the error the fully qualified domain name

Apache is one of commonly used web servers in Linux. At the time modifying apache, you need to restart it for updating the modifications without restarting Linux. Sometimes, we may face with the following troubleshooting: To fix that problem, you need to ...

Read More »

How to see Ubuntu distribution version

Thông tin hệ thống | System Information

Tình cờ một ai hỏi bạn câu hỏi kiểu: Ubuntu bạn đang dùng là phiên bản mấy? Phiên bản 32 hay 64 bit? Làm thế nào để xem thông tin hệ điều hành Ubuntu? System Monitor – cái tên đã ...

Read More »

Add plugins or extensions to LibreOffice

(Tiếng Việt) Thêm các tính năng mở rộng cho LibreOffice: Tôi có nhu cầu chuyển đổi các file văn bản .odt hoặc .doc sang dạng epub để tiện cho việc đọc trên các thiết bị chạy Android. ePub là một chuẩn mới để làm sách điện tử.

Read More »

Launching Google Chrome or Chromium causes Ubuntu logout immediately

Linux Mint Mate Lockscreen

Có trường hợp khởi động Google Chrome hoặc Chromium làm cho Ubuntu/Linux Mint logout ngay lập tức. Các chương trình khác dù đang chạy nhưng hệ thống vẫn tự động đăng xuất. Trường hợp này khá hi hữu. Nếu lướt ...

Read More »

Create shortcuts for commands in Linux

How to use 'alias'

http://community.linuxmint.com/tutorial/view/891

Read More »

How To Find Similar Lines Between Two Text Files In Linux

comm command to find similar lines between two files in Linux/Ubuntu

Those working in Unix environment must be aware of the requirement to find common lines between two Unix files. In this article, I want to introduce you a solution of this problem. For our example, I have taken two files ...

Read More »

How to fix GRUB2: customize boot menu

GRUB2 is an upgraded version of GRUB. It has a lot of improvements such as scripting support including conditional statements and functions, dynamic module loading, rescue mode, etc. GRUB2 is the default boot loader and manager since Ubuntu version 9.0 (Karmic ...

Read More »

Synchronize MySQL databases between Ubuntu and Windows

Solution 1:  Unify the folder data of XAMPP on Ubuntu and Windows. Both of the operating systems point to the same folder. See more details in the following post: http://stackoverflow.com/questions/4638981/is-it-possible-to-use-the-same-mysql-database-for-windows-xampp-and-linux-mysql/14368403#14368403 Solution 2:  Install a mini Linux distribution such as Slitaz, ...

Read More »

Sửa master boot record cho Ubuntu

Link nàyhttps://help.ubuntu.com/community/Boot-Repair

Read More »

Using the find command in Linux

Files and folders can be found in many different ways regardless of operating systems. In Linux, it equips the find command to do search for files. Many users use the find command with just the basic parameters. They get the ...

Read More »