Compile and link C++ source codes and headers from terminal in MacOS

Print Friendly, PDF & Email

Compiling C++ source codes and headers files from Terminal in macOS is a bit painful if you don’t have any experience with compiling. What I have learned below. Create a…

Introduction to default parameters in C++

Print Friendly, PDF & Email

What is a default parameter? When do you have to use default parameters? How to define a function having default parameters? These questions will be discussed in this post. Let’s…

How to implement an array with string index

Print Friendly, PDF & Email

I had shown you how to implement an array with string based index in Python programming language in the previous post. In this post, I will explain the same problem…

Programming Libraries for Computational Science and Engineering

Print Friendly, PDF & Email

Ngày nay, phải nói rằng rất khó để nghĩ ra một ý tưởng mới từ một lĩnh vực hẹp nào đó mà không có sự hỗ trợ tính toán của…

Phiên bản hiện tại của ngôn ngữ lập trình C++

Print Friendly, PDF & Email

Hôm nay, trong lúc mò mẫm test các source codes cài đặt hypergraphs, tôi thấy dân tình đang dùng một số hàm mở rộng của C++ (mà thực chất là…

Study the ways to implement trim operations of std::string

Print Friendly, PDF & Email

Introduction The C++ Standard Template Library (STL, for short) contains the useful std::string class, which provides a lot of common string operations. However, the well-known trim operation was not implemented.…

Polymorphism in C++

Print Friendly, PDF & Email

Đa hình (polymorphism) là tính năng rất có ích, được ứng dụng rất phổ biến trong lập trình hướng đối tượng. Trong khuôn khổ của bài viết này, tôi sẽ…

C++ references

Print Friendly, PDF & Email

C++ reference C plus plus Cprogramming.com

Hàm trả về tham chiếu trong C++

Print Friendly, PDF & Email

Những thứ lặt vặt liên quan đến việc xây dựng một hàm trong C++ để trả về một tham chiếu. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z0c3dx2s%28VS.80%29.aspx 7.4a — Returning values by value, reference, and address…

Working with array in the programming language C++

Print Friendly, PDF & Email

Trong C++, bạn có thể khai báo mảng một chiều như sau: int amount[]; int* amount; Đối với hai trường hợp này cần khởi tạo, chúng ta có thể làm…