Sự ra đời của lập trình hướng đối tượng

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cung cấp cho người lập trình 3 đặc điểm chính mạnh cơ bản với mục đích cải tiến và đơn giản hóa việc…

An Introduction to Multiprocessing in Python

Multiprocessing with Python http://toastdriven.com/blog/2008/nov/11/brief-introduction-multiprocessing/

Parallel Programming Lectures

Parallel Programming References: http://www.fevrierdorian.com/blog/post/2012/04/04/Python-multiprocessing-vs-threading http://bisqwit.iki.fi/story/howto/openmp/ http://www.linux-mag.com/id/1001/ http://www.cs.nmsu.edu/~jcook/Tools/pthreads/pthreads.html http://openmp.org/wp/openmp-compilers/ http://www.eng.cam.ac.uk/help/tpl/languages/parallelprogramming.html http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libgomp/ http://www.tldp.org/HOWTO/Parallel-Processing-HOWTO.html http://aggregate.org/PPLINUX/19960315/ppsmp.html https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/ http://users.actcom.co.il/~choo/lupg/tutorials/multi-process/multi-process.html https://computing.llnl.gov/?set=training&page=index

Polymorphism in C++

Đa hình (polymorphism) là tính năng rất có ích, được ứng dụng rất phổ biến trong lập trình hướng đối tượng. Trong khuôn khổ của bài viết này, tôi sẽ…

Giới thiệu lập trình thủ tục

Giới thiệu lập trình thủ tục Nhiều ngôn ngữ lập trình truyền thống mà sinh viên vẫn thường học đầu tiên khi mới tập tễnh bước vào nghề IT là…

Functional programming introduction

Lập trình hàm là một kiểu lập trình mà tính toán các mô hình như là ước tính các biểu thức. Để hiểu rõ về lập trình hàm, bạn nên…

What is the difference between Association, Aggregation and Composition?

Xem hình này sẽ hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa 3 cụm từ này trong lập trình hướng đối tượng. Nói chung, chúng ta có thể kết luận…

Phương thức static (class) và instance

Tiếp theo bài giới thiệu về Overloading và Overriding, tôi muốn tóm lại sự khác biệt cũng như điểm lưu ý của các phương thức lớp (phương thức tĩnh) và…

Overloading và Overriding trong OOP

Nhiều lần nhầm lẫn cái này nên tôi bèn lập ra một trang để ghi lại sự khác biệt cơ bản của hai anh này. Overloading: Dịch ra tiếng Việt…