C++

Là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đầu tiên được phát triển bởi Bjarne Stroustrup của những phòng thí nghiệm hãng AT&T Bells trong những năm 80 của thế kỷ 19. Nó phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình C và dự định ban đầu là một cải tiến đáng kể của C.

How to implement an array with string index

Associative Array

    How to implement an array with string index

Lire la suite...

Programming Libraries for Computational Science and Engineering

Mối quan hệ giữa các ngành Toán, Khoa học máy tính, Khoa học tính toán và Khoa học kỹ thuật

Ngày nay, phải nói rằng rất khó để nghĩ ra một ý tưởng mới từ một lĩnh vực hẹp nào đó mà không có sự hỗ trợ tính toán của máy tính. Thật sự như vậy, hầu hết các ngành ...

Lire la suite...

Phiên bản hiện tại của ngôn ngữ lập trình C++

Hôm nay, trong lúc mò mẫm test các source codes cài đặt hypergraphs, tôi thấy dân tình đang dùng một số hàm mở rộng của C++ (mà thực chất là các hàm trong C++11) Tôi nghĩ cái này là gốc ...

Lire la suite...

Study the ways to implement trim operations of std::string

Introduction The C++ Standard Template Library (STL, for short) contains the useful std::string class, which provides a lot of common string operations. However, the well-known trim operation was not implemented. The trim operation performs removals of all unused spaces placed ...

Lire la suite...

Polymorphism in C++

Đa hình (polymorphism) là tính năng rất có ích, được ứng dụng rất phổ biến trong lập trình hướng đối tượng. Trong khuôn khổ của bài viết này, tôi sẽ giới thiệu sơ lược về kỹ thuật đa hình và ...

Lire la suite...

C++ references

C++ reference C plus plus Cprogramming.com

Lire la suite...

Hàm trả về tham chiếu trong C++

Những thứ lặt vặt liên quan đến việc xây dựng một hàm trong C++ để trả về một tham chiếu. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z0c3dx2s%28VS.80%29.aspx http://www.learncpp.com/cpp-tutorial/74a-returning-values-by-value-reference-and-address/ http://www.functionx.com/cpp/examples/returnreference.htm http://www-cs-students.stanford.edu/~sjac/c-to-cpp-info/references

Lire la suite...

Working with array in the programming language C++

Trong C++, bạn có thể khai báo mảng một chiều như sau: [crayon-5d73b0e7a2679090104287/] Đối với hai trường hợp này cần khởi tạo, chúng ta có thể làm như sau: [crayon-5d73b0e7a2686913312215/]

Lire la suite...

Parsing C++ Command-Line Arguments

Microsoft Specific Microsoft C/C++ startup code uses the following rules when interpreting arguments given on the operating system command line: Arguments are delimited by white space, which is either a space or a tab. The caret character (^) is not ...

Lire la suite...

Interaction with Mouse in OpenGL (Part 2)

Translation in OpenGL

In fact, transformations are relative to the object. You need to keep track of your transforms and move things as appropriate for the current state of the model view matrix. Everything is relative, so it doesn’t really make sense to ...

Lire la suite...