Apache could not reliably determine the servers fully qualified domain name using 127.0.1.1 for server name error

http://aslamnajeebdeen.com/blog/how-to-fix-apache-could-not-reliably-determine-the-servers-fully-qualified-domain-name-using-127011-for-servername-error-on-ubuntu

Installer et configurer LAMPP

Web Programming works with tools to create, design, and code dynamic websites which allow us to update and interact to users. It’s existing a suit of web technology include Linux,…

Installing PHP5, MySQL and Apache on Ubuntu

Để lập trình web sử dụng PHP và MySQL trên Ubuntu, chúng ta nên sử dụng XAMPP. Xem trên trang này, chúng ta sẽ biết cách cài đặt. Khá đơn…