Fastest way to get the first n elements of a List into an Array

def s = ‘Hello Groovy world!’ assert s.take(5) == ‘Hello’ assert s.drop(6) == ‘Groovy world!’ Python Let’s assume an arbitrary list/array: in_list = list(range(10)) // Python2: in_list = range(10) //…

Checking existence of an element in an array with JavaScript

JavaScript is a loosely typed or a dynamic language. Variables in JavaScript are not directly associated with any particular value type, and any variable can be assigned (and reassigned) values…

(English) Understanding Array in JavaScript

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais.

Array, List, etc avec cordes Indices

(Tiếng Việt) Trong lập trình, chúng ta cũng hay gặp nhiều trường hợp phải tạo một danh mục mà index của nó là các chuỗi kí tự. Có một khái niệm để mô tả loại đối tượng này, thường gọi là HashMap hay HashTable.

Working with array in the programming language C++

Trong C++, bạn có thể khai báo mảng một chiều như sau: int amount[]; int* amount; Đối với hai trường hợp này cần khởi tạo, chúng ta có thể làm…