Accueil / Tag archives : CMS

Tag archives : CMS

Comment pour effacer les themes en WordPress

Delete themes in Wordpress | Xóa theme trong wordpress

Removing theme through FTP Using FTP manager login to your server and open the WordPress installation folder Go to wp-content/themes and delete the required folder.

Lire la suite...

So sánh Portal và CMS

Là dân làm về IT, chắc chắn chúng ta so sánh điểm giống và khác nhau của hai anh này xét trên phương diện kỹ thuật. Rõ ràng, hai anh đều làm nhiệm vụ quản lý nội dung: làm sao ...

Lire la suite...

What is Content Management System (CMS)?

Systeme de management du content

Lire la suite...