What is GPU Process in Chrome’s Task Manager

Tieng Phap

Launching Google Chrome or Chromium causes Ubuntu logout immediately

Có trường hợp khởi động Google Chrome hoặc Chromium làm cho Ubuntu/Linux Mint logout ngay lập tức. Các chương trình khác dù đang chạy nhưng hệ thống vẫn tự động…

Using Google Bookmarks on Google Chrome

You are hack on Google Chrome. How do you store favourites (bookmarks) in Google Chrome? This post introduces use of Google Bookmarks in storing and retrieving web pages you want…