Home / Tag Archives: array

Tag Archives: array

Array, List, etc. with String Indices

(Tiếng Việt) Trong lập trình, chúng ta cũng hay gặp nhiều trường hợp phải tạo một danh mục mà index của nó là các chuỗi kí tự. Có một khái niệm để mô tả loại đối tượng này, thường gọi là HashMap hay HashTable.

Read More »

Working with array in the programming language C++

Trong C++, bạn có thể khai báo mảng một chiều như sau: [crayon-5d5a271a4c05b539132012/] Đối với hai trường hợp này cần khởi tạo, chúng ta có thể làm như sau: [crayon-5d5a271a4c06b231795233/]

Read More »