How to delete WordPress themes

Removing theme through FTP Using FTP manager login to your server and open the WordPress installation folder Go to wp-content/themes and delete the required folder.

So sánh Portal và CMS

Là dân làm về IT, chắc chắn chúng ta so sánh điểm giống và khác nhau của hai anh này xét trên phương diện kỹ thuật. Rõ ràng, hai anh…

What is Content Management System (CMS)?

Content Management System