Compile and link C++ source codes and headers from terminal in MacOS

Compiling C++ source codes and headers files from Terminal in macOS is a bit painful if you don’t have any experience with compiling. What I have learned below. Create a…

Introduction to default parameters in C++

What is a default parameter? When do you have to use default parameters? How to define a function having default parameters? These questions will be discussed in this post. Let’s…

Programming Libraries for Computational Science and Engineering

Ngày nay, phải nói rằng rất khó để nghĩ ra một ý tưởng mới từ một lĩnh vực hẹp nào đó mà không có sự hỗ trợ tính toán của…

Phiên bản hiện tại của ngôn ngữ lập trình C++

Hôm nay, trong lúc mò mẫm test các source codes cài đặt hypergraphs, tôi thấy dân tình đang dùng một số hàm mở rộng của C++ (mà thực chất là…

C++ references

C++ reference C plus plus Cprogramming.com

New Features in C# 4.0

New Features in C# New Features in C# Part III (C# 4.0) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb383815.aspx http://www.dotcominfoway.com/blog/new-features-of-c-4-0 http://www.codeproject.com/KB/cs/CSharp4Features.aspx http://code.msdn.microsoft.com/cs2010samples http://techblog.julianhidalgo.com/2009/02/09/the-new-features-in-csharp4/