Java Remote Debugging

https://itnext.io/remote-debugging-spring-boot-on-kubernetes-a5f96a40e5c0 https://medium.com/swlh/remote-debugging-a-java-application-running-in-docker-container-with-intellij-idea-efe54cd77f02 https://www.youtube.com/watch?v=OmQU1p0wQmY&t=608s https://blog.christianposta.com/kubernetes/java-remote-debug-for-applications-running-in-kubernetes/ https://medium.com/swlh/remote-debugging-a-java-application-running-in-docker-container-with-intellij-idea-efe54cd77f02 https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/jpda/conninv.html#Invocation    

Optional Parameters in Java: Common Strategies and Approaches

Recently, I have written an introduction of default arguments in C++. Now, we are aiming to work with default parameters in Java to see what are similar and different. I…

Architect Enterprise Applications with Java EE

Tự nhiên hôm nay lại nhớ đến khóa học về lập trình ứng dụng máy chủ và phân tán thời còn học thạc sĩ ở PUF. Hồi đó, lập trình…

Can we modify class definition dynamically in Java?

  http://www.coderanch.com/t/516577/java/java/we-modify-class-definition-dynamicallly

Java Programming Language

Ngôn ngữ lập trình Java là một ngôn ngữ bậc cao có những đặc điểm được minh họa bởi những từ đặc biệt sử dụng rộng rãi (buzzword) sau: Simple…