How many CPU cores does your computer have?

http://www.howtogeek.com/howto/ubuntu/display-number-of-processors-on-linux/ http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/find-number-of-cores-in-my-processor-772925/ http://askubuntu.com/questions/257248/how-can-i-see-how-many-processor-cores-are-working http://www.cyberciti.biz/faq/linux-get-number-of-cpus-core-command/

Some useful features never used frequently in Emacs

Emacs is a programmable editor. You can customize it as much as possible by adding or removing some macros or your own functions. Some useful features never used frequently in Emacs.…

How to fix GRUB2: customize boot menu

GRUB2 is an upgraded version of GRUB. It has a lot of improvements such as scripting support including conditional statements and functions, dynamic module loading, rescue mode, etc. GRUB2 is the…

Tips tricks with the terminal in Ubuntu [Phần 1]

In ấnLệnh lpr là sử dụng để in tài liệu trong môi trường Linux do gói CUPS cung cấp. Đây là toàn bộ hướng dẫn. Bên dưới chỉ tóm tắt…

Lập trình Web với PHP, MySQL trong Ubuntu

Sau khi cài XAMPP xong, ngầm định PEAR cũng được cài. Để quản lý các packages đã cài chung với XAMPP, dùng lệnh pear trong /opt/lampp/bin. Xem các lệnh cơ…

Linux – many stuffs to learn now

Những bước khởi đầu: Bạn cần thiết cái này khi làm quen với hệ điều hành Linux: Bash Guide for Beginners Thay đổi quyền hạn truy cập tập tin thư…

Compression and Decompression in Ubuntu

This is a presentation of tar: Linux: File Compression and Archiving with gzip, zip, rar, tar, unzip… Các file lưu trữ (đôi khi gọi là file nén) trên hệ thống…

Installing PHP5, MySQL and Apache on Ubuntu

Để lập trình web sử dụng PHP và MySQL trên Ubuntu, chúng ta nên sử dụng XAMPP. Xem trên trang này, chúng ta sẽ biết cách cài đặt. Khá đơn…