(English) Introduction to default parameters in C++

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.