Home / Hệ Thống Thông Tin / Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu


Cơ sở dữ liệu là một ngành chính của Khoa học máy tính. Làm việc với dữ liệu, tìm kiếm cách thức tổ chức và lưu trữ dữ liệu hiệu quả.

Đổi tên cơ sở dữ liệu mysql

Rename database in phpmyadmin

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »