Java


Ngôn ngữ lập trình Java

Tài liệu và sách về Java

This text will introduce useful learning resources for someones who want to learn Java programming language. Because resources are continuously updated, this writing is too keep up. Official Java Documentation Oracle, the company owning Java, provides qualified Java Tutorials. The JavaTM ...

Read More »

Lớp HashMap trong Java

The Map Hierarchy

Giới thiệu HashMap là lớp sử dụng một bảng băm để cài đặt một kiểu dữ liệu từ giao diện Map (Map interface). Nó giảm thời gian thực hiện các phép toán cơ bản, như get() và put(), xuống còn hằng ...

Read More »

(English) Simple steps to log messages in Java programs using Log4j

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More »

(English) How to run JAR packaged applications

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More »

Architect Enterprise Applications with Java EE

Tự nhiên hôm nay lại nhớ đến khóa học về lập trình ứng dụng máy chủ và phân tán thời còn học thạc sĩ ở PUF. Hồi đó, lập trình java cũng không đến nổi tệ. Lâu lắm rồi không ...

Read More »

Có thể thực hiện sửa động định nghĩa của một lớp trong Java không?

http://www.coderanch.com/t/516577/java/java/we-modify-class-definition-dynamicallly

Read More »

Ngôn ngữ lập trình Java

Java Oracle 8

Ngôn ngữ lập trình Java là một ngôn ngữ bậc cao có những đặc điểm được minh họa bởi những từ đặc biệt sử dụng rộng rãi (buzzword) sau: Simple Architecture neutral Object oriented Portable Distributed High performance Multithreaded Robust ...

Read More »