Check internet proxy with curl command on Linux

Print Friendly, PDF & Email

When your services must talk to the Internet proxy to go out of your secured networks, how can you verify that proxy being effective? In this post, I am going…

(English) Using Feedparser in Python to read RSS

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Cách cài đặt Skype mới nhất trên Linux Mint

Print Friendly, PDF & Email

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Lập trình RESTful thực chất là gì?

Print Friendly, PDF & Email

http://stackoverflow.com/questions/671118/what-exactly-is-restful-programming http://stackoverflow.com/questions/671118/what-exactly-is-restful-programming http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-restful/ Tac gia cua REST la https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Có nên chấp nhận tùy tiện các ứng dụng sử dụng tài khoản facebook?

Print Friendly, PDF & Email

Thấy BS Hồ Hải khuyến cáo việc có người gởi message để xem video nói xấu về bác ấy nhưng yêu cầu click vào một link khác mới có thể…

What is GPU Process in Chrome’s Task Manager

Print Friendly, PDF & Email

Tieng Viet

Khởi động Google Chrome hoặc Chromium gây Ubuntu logout ngay tức thì

Print Friendly, PDF & Email

Có trường hợp khởi động Google Chrome hoặc Chromium làm cho Ubuntu/Linux Mint logout ngay lập tức. Các chương trình khác dù đang chạy nhưng hệ thống vẫn tự động…

Using Google Bookmarks on Google Chrome

Print Friendly, PDF & Email

You are hack on Google Chrome. How do you store favourites (bookmarks) in Google Chrome? This post introduces use of Google Bookmarks in storing and retrieving web pages you want…