Python

How to create a temporary file to store data

Create temporary files

Your application has to write data out in a temporary file to reprocess them before rendering to users. The file will be created temporarily and swept our when the application restarts or shuts down. How do we create such a ...

Read More »

Fastest way to get the first n elements of a List into an Array

Fastest way to get the first n elements of a List or an Array

def s = ‘Hello Groovy world!’ assert s.take(5) == ‘Hello’ assert s.drop(6) == ‘Groovy world!’ Python Let’s assume an arbitrary list/array: in_list = list(range(10)) // Python2: in_list = range(10) // in_array = [i for i in range(10)] Slicing the list ...

Read More »

(English) Create and manage virtual environments in Python

Create and manage virtual environments in Python

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

How to find the mime type of a file in Python

A media type (also known as a Multipurpose Internet Mail Extensions or MIME type) is a standard that indicates the nature and format of a document, file, or assortment of bytes. It is defined and standardized in IETF’s RFC 6838. The screenshot showing a list ...

Read More »

Đọc và viết dữ liệu với file CSV trong Python

An example of CSV format

Nhiều phần mềm bảng tính có thể mở được định dạng dữ liệu csv. Trong quá trình đưa kết quả ra màn hình, nhiều giá trị muốn được giữ lại và lưu trong file để tiện sử dụng về sau. ...

Read More »

Sử dụng thư viện urllib trong Python

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Cách thực hiện vòng lặp trong từ điển với Python

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

(English) Using Feedparser in Python to read RSS

BioModels' Models of The Month RSS feeds

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Chạy một máy chủ web đơn giản

A demonstration of http server in Python

Trong thời đại kĩ nghệ web, chạy một máy chủ web đơn giản để phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng web thật sự cần thiết.

Read More »

Tính thời gian chạy của một chương trình trong Python

Compute the running time of your program in Python

Tôi nghĩ rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong việc tính tổng thời gian chạy của một chương trình trong Python. Khi phải xử lý khối một khối lượng dữ liệu lớn, chương trình tốn khá nhiều thời ...

Read More »