Home / Công nghệ Web / Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng

Tìm hiểu XML – Phần 1

XML là một dạng ngôn ngữ dùng để biểu diễn dữ liệu. Nếu HTML thiên về cách trình bày (định dạng) dữ liệu thì XML thiên về cách thức lưu trữ chúng. Trang này là một giới thiệu ngắn và ...

Read More »