Home / Tag Archives: array

Tag Archives: array

Array, List, etc. với chỉ mục là chuỗi kí tự

Trong lập trình, chúng ta cũng hay gặp nhiều trường hợp phải tạo một danh mục mà index của nó là các chuỗi kí tự. Có một khái niệm để mô tả loại đối tượng này, thường gọi là HashMap hay HashTable.

Read More »

Làm việc với mảng trong ngôn ngữ lập trình C++

Trong C++, bạn có thể khai báo mảng một chiều như sau: [crayon-5db23f6b9daf8151077034/] Đối với hai trường hợp này cần khởi tạo, chúng ta có thể làm như sau: [crayon-5db23f6b9db03551441701/]

Read More »