Home / Tag Archives: array

Tag Archives: array

Fastest way to get the first n elements of a List into an Array

Fastest way to get the first n elements of a List or an Array

def s = ‘Hello Groovy world!’ assert s.take(5) == ‘Hello’ assert s.drop(6) == ‘Groovy world!’ Python Let’s assume an arbitrary list/array: in_list = list(range(10)) // Python2: in_list = range(10) // in_array = [i for i in range(10)] Slicing the list ...

Read More »

Checking existence of an element in an array with JavaScript

Checking existence of an element in an array with JavaScript

JavaScript is a loosely typed or a dynamic language. Variables in JavaScript are not directly associated with any particular value type, and any variable can be assigned (and reassigned) values of all types. In other words, everything in JavaScript is ...

Read More »

(English) Understanding Array in JavaScript

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Read More »

Array, List, etc. với chỉ mục là chuỗi kí tự

Trong lập trình, chúng ta cũng hay gặp nhiều trường hợp phải tạo một danh mục mà index của nó là các chuỗi kí tự. Có một khái niệm để mô tả loại đối tượng này, thường gọi là HashMap hay HashTable.

Read More »

Làm việc với mảng trong ngôn ngữ lập trình C++

Trong C++, bạn có thể khai báo mảng một chiều như sau: int amount[]; int* amount; Đối với hai trường hợp này cần khởi tạo, chúng ta có thể làm như sau: int n = G->numberofVertices(); // Lấy số đỉnh ...

Read More »