Home / Tag Archives: drop multiple tables automatically

Tag Archives: drop multiple tables automatically

Xóa nhiều bảng tự động trong cơ sở dữ liệu

Today I want to delete several tables automatically. http://yagudaev.com/posts/deleting-multiple-database-tables-the-easy-way/ Xóa nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu tự động. Ý tưởng: lấy danh sách các bảng cần xóa và thực hiện một vòng lặp để xóa tất cả các bảng ...

Read More »