Fastest way to get the first n elements of a List into an Array

def s = ‘Hello Groovy world!’ assert s.take(5) == ‘Hello’ assert s.drop(6) == ‘Groovy world!’ Python Let’s assume an arbitrary list/array: in_list = list(range(10)) // Python2: in_list = range(10) //…

(English) ArrayList in Java

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

Combine two lists in Groovy

Kết hợp hoặc nối hai hay nhiều danh sách được cho rằng xuất hiện khá thường xuyên trong lập trình. Bài báo này cho bạn biết cách để kết hợp…

Array, List, etc. với chỉ mục là chuỗi kí tự

Trong lập trình, chúng ta cũng hay gặp nhiều trường hợp phải tạo một danh mục mà index của nó là các chuỗi kí tự. Có một khái niệm để mô tả loại đối tượng này, thường gọi là HashMap hay HashTable.

Tính số lần xuất hiện một chuỗi trong một danh sách

Trong bài viết hướng dẫn cách đếm số lần xuất hiện của một từ trong chuỗi kí tự, chúng ta đã làm quen với hàm count của đối tượng string.…