Hai cách dùng từ để đặt tên chức năng cho máy lọc nước gia đình

Phân tích Bạn thấy gì qua cách dùng từ để đặt tên chức năng? Để ý vụ này lâu rồi nhưng đến nay mới viết bài này để chia sẻ…

Understanding Client Server Architecture

Client Server Architecture (CSA) is used for building systems where functions are placed several different devices. So how do these devices work each other? How does they benchmark the performance?…

Design Patterns

This post presents the list of popular design patterns using in software industry.   Name Usage Abstract Factory Abstract Factory – Creational Design Pattern Abstract Factory Abstract Factory – Creational…