Home / Tag Archives: Youtube

Tag Archives: Youtube

Tự động mở và lặp lại videos trên YouTube

Chương trình nghe nhạc YouTube tự động và lặp lại

Làm thế nào để có thể tự động lặp lại một YouTube video hoặc YouTube playlist? Sau nhiều lần tìm kiếm và chế tác, tôi cũng tìm được một cách, mặc dù không đơn giản cho một số không nhỏ ...

Read More »

Download videos from YouTube.com in Linux

youtube-dl is a small command-line program to download videos from YouTube.com. Install youtube-dl in Ubuntu sudo aptitude install youtube-dl This will complete the installation. Using youtube-dl Usage instructions are easy. Use youtube-dl followed by a video URL or identifier. youtube-dl ...

Read More »