Accueil / Tag archives : beginners

Tag archives : beginners

Programmation Python pour les débutants

Python Programming

(Tiếng Việt) Để bắt đầu lập trình với Python, bạn nên đọc nhanh bài báo sau được đăng trên tạp chí Linux Python Programming for Beginners. Một số tài nguyên tham khảo có thể giúp học Python như sau:

Lire la suite...