Compter combien de fois chaque chaîne apparaît dans une liste

Pour compter combien de fois chaque chaîne apparaît dans une liste

Comptez le nombre de fois un mot apparaît dans une chaîne

(Tiếng Việt) Làm thế nào đếm xem một "word" xuất hiện bao nhiêu lần trong một "string" cho trước. Cách đơn giản nhất nhiều người biết: tách chuỗi thành từng từ và so sánh chúng với từ cần tìm.