Comptez le nombre de fois un mot apparaît dans une chaîne

(Tiếng Việt) Làm thế nào đếm xem một « word » xuất hiện bao nhiêu lần trong một « string » cho trước. Cách đơn giản nhất nhiều người biết: tách chuỗi thành từng từ và so sánh chúng với từ cần tìm.

Study the ways to implement trim operations of std::string

Introduction The C++ Standard Template Library (STL, for short) contains the useful std::string class, which provides a lot of common string operations. However, the well-known trim operation was not implemented.…