Accueil / 09:15 / 09:15

Archives du mois: jeudi 28 octobre 2010

Lập trình Web với PHP, MySQL trong Ubuntu

Sau khi cài XAMPP xong, ngầm định PEAR cũng được cài. Để quản lý các packages đã cài chung với XAMPP, dùng lệnh pear trong /opt/lampp/bin. Xem các lệnh cơ bản của MySQL được trình bày đơn giản, dễ hiểu ...

Lire la suite...

Scale free network

Lire la suite...

Small world network

Lire la suite...

Random network

Lire la suite...