Home / 09:15 / 09:15

Monthly Archives: 28/10/2010

Lập trình Web với PHP, MySQL trong Ubuntu

Sau khi cài XAMPP xong, ngầm định PEAR cũng được cài. Để quản lý các packages đã cài chung với XAMPP, dùng lệnh pear trong /opt/lampp/bin. Xem các lệnh cơ bản của MySQL được trình bày đơn giản, dễ hiểu ...

Read More »

Scale free network

Read More »

Small world network

Read More »

Random network

Read More »