Accueil / 02:41 / 02:41 / 02:41

Archives du jour: mardi 2 novembre 2010

Reactions and Enzymes (Phản ứng và Xúc tác)

Anabolism is the total series of chemical reactions involved in synthesis of organic compounds. Anabolism là một loạt các phản ứng hóa học (chu trình) liên quan đến việc tổng hợp các hợp chất hữu cơ. Catabolism is the series ...

Lire la suite...